la noire việt ngữ

  1. Oblivion

    Đã kiểm tra [PC] L.A Noire Việt hóa

    I.GIỚI THIỆU - Sau hơn 15 tháng thực hiện việt hóa dự án đã hoàn thành toàn bộ phần game chính(26/26 vụ án chính, bao gồm cả 5 DLCs), còn mấy vụ án đường phố street crime là những vụ nhỏ nhóm có thể làm nốt hoặc không làm nữa vì phần lớn đây chỉ là các vụ đuổi bắt hoặc đấu súng với tội phạm...
Top