tư liệu

  1. Reishiki

    Dịch thuật sao cho hay?

    Mình thấy chất lượng dịch game bây giờ cũng như dịch các loại khác như manga, truyện... không được ổn lắm. Thứ nhất là do người dịch thiếu vốn từ vựng, thứ 2 là chưa biết cách dịch, và thứ 3 là thường không dịch chính xác thành ngữ/từ lóng v..v Hôm nay mình sẽ nói về cách khác phục những điều...
Top